ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

ZAKON 

O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Član 1. 

U Zakonu o prekršajima (“Službeni glasnik BiH”, br. 41/07, 18/12 i 36/14), u članu 27. stav (2) iza riječi “trajanju” briše se zarez i dodaju riječi: “ili zaštitnu mjeru oduzimanje predmeta”.

Član 2. 

U članu 28. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:” (4) Prekršajni nalog sadrži pouku da, ako lice protiv kojeg je izdat prekršajni nalog prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne.”Dosadašnji st. (4), (5), (6) i (7) postaju st. (5), (6), (7) i (8).

Član 3. 

U članu 30. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:” (2) Ako lice prihvati odgovornost za prekršaj i u roku od osam dana оd dаnа priјеmа prеkršајnоg nаlоgа plati polovinu od punog iznosa izrečene novčane kazne utvrđene prekršajnim nalogom, oslobađa se plаćаnjа drugе pоlоvinе izrеčеnе nоvčаnе kаznе.”

Član 4. 

U članu 42. iza stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi:” (6) Ako se utvrdi da za prekršaj indirektnih poreza kažnjeni izbjegava da plati novčanu kaznu ili mjeru naplate protuvrijednosti robe izrečene rješenjem suda, sud će od Uprave za indirektno oporezivanje zatražiti da provede postupak prinudne naplate po Zakonu o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, br. 89/05 i 62/11).”

Član 5. 

U članu 44. stav (2) iza riječi “predmeta” dodaju se riječi: “kao i sredstva od naplate protuvrijednosti robe”.

Član 6. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 01,02-02-1-9/15 14. oktobra 2015. godine Sarajevo Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto, s. r.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak, s. r.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *