Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Ukratko o poslovanju gotovinom

Blagajničko poslovanje se u osnovi sastoji od uplata i isplate gotovine, te vođenja blagajničkog dnevnika.

Dokumenta i evidencije koje se pri tome koriste su:

– nalog za naplatu

– nalog za isplatu i

– dnevnik blagajne.

U glavnoj blagajni se čuva gotovina, za koju je zadužen blagajnik.

Društvo može formirati više blagajni i zadužiti više lica za njihovo vođenje, što zavisi od potreba društva. Najčešće društva posluju sa jednom blagajnom, međutim, u slučajevima postojanja više dislociranih poslovnih jedinica, prodajnih mjesta i dr. praktično je organizovanje više blagajni.

Takođe, nevladine organizacije koje implementiraju više od jednog projekta veoma često se odluče na vođenje posebne blagajne za svaki projekat, jer im to daje mogućnost jasnog uvida u stvarnu strukuturu projektnih izdataka.

Blagajna se uglavnom vodi ručno, međutim, nije rijedak slučaj da se evidentiranje uplata i isplata kroz blagajnu vrši i elektronski.

Kroz blagajnički dnevnik se evidentiraju:

a) uplate u blagajnu:
polog gotovine (dnevni promet);
podizanje gotovine čekom sa transakcijskog računa za potrebe materijalnih

troškova;
povrat više isplaćenih sredstava zaposleniku (npr. povrat akontacije);
pozajmice u gotovom novcu od fizičkih lica;
ostale uplate u gotovini koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja;

b) isplate iz blagajne:
plaćanja nabavljenih dobara i usluga od pravnih i fizičkih lica,
isplate akontacija za službeni put,
isplate dnevnica i troškova službenog puta,
isplate toplog obroka i ostalih (neoporezivih) dodatnih primanja,
eventualne isplate pozajmica fizičkim licima,
polog gotovine na transakcijski račun,
ostale isplate koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja.

Jedno od čestih pitanja koje se u praksi postavlja je da li postoji obaveza polaganja gotovine na transakcijski račun?

Poaganje goovin na transakijski račun se vrši kada pravno lice naplati račun u gotovini. Taj iznos koji se naplati u gotovini ne smije iznositi više od 200 km, ako se radi o kupcu koji je pravno lice. Ako je kupac fizičko lice iznos može biti veći od 200 km. Ovo isključuje veleprodaje koje ne smiju naplatiti ništa u gotovini.

Takođe gotov novac se mora evidentirati (zadužiti) u blagajnu, svakodnevno, što je propisano članom 22. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 83/09). U dnevnik blagajne se unose poslovne promjene koje nastaju po osnovu gotovine koja se vodi u blagajni pravnog lica. Dnevnik blagajne zaključuje se na kraju svakog radnog dana i dostavlja se računovodstvu na knjiženje istog, a najkasnije narednog dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *