ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

ZAKON  O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA Član 1.  U Zakonu o prekršajima (“Službeni glasnik BiH”, br. 41/07, 18/12 i 36/14), u članu 27. stav (2) iza riječi “trajanju” briše se zarez i dodaju riječi: “ili zaštitnu mjeru oduzimanje predmeta”. Član 2.  U članu 28. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:” (4) Prekršajni […]

IZMJENE ZAKONA O USLOVIMA I PLAĆANJU GOTOVIM NOVCEM

IZMJENE ZAKONA O USLOVIMA I PLAĆANJU GOTOVIM NOVCEM

Na osnovu člana 15. stav (2) Zakona o unutrašnjem platnom prometu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM Član 1. U Uredbi o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem (“Službene novine […]

ZAKON  O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU

ZAKON O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU

OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Оvim Zаkоnоm urеđuје sе оbаvlјаnjе unutаrnjеg plаtnоg prоmеtа u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), оdrеđuјu sudionici i оrgаnizаciје оvlаštеnе zа оbаvlјаnjе pоslоvа plаtnоg prоmеtа, dеfiniraju vrstе rаčunа, nаčin i оblici plаćаnjа, izvršеnjе plаćаnjа i prinudnа nаplаtа s rаčunа, pоstupаnjе, prаvа i оbvеzе sudionika u unutаrnjеm plаtnоm prоmеtu. Članak […]

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Ukratko o poslovanju gotovinom Blagajničko poslovanje se u osnovi sastoji od uplata i isplate gotovine, te vođenja blagajničkog dnevnika. Dokumenta i evidencije koje se pri tome koriste su: – nalog za naplatu – nalog za isplatu i – dnevnik blagajne. U glavnoj blagajni se čuva gotovina, za koju je zadužen blagajnik. Društvo može formirati više […]