ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

ZAKON  O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA Član 1.  U Zakonu o prekršajima (“Službeni glasnik BiH”, br. 41/07, 18/12 i 36/14), u članu 27. stav (2) iza riječi “trajanju” briše se zarez i dodaju riječi: “ili zaštitnu mjeru oduzimanje predmeta”. Član 2.  U članu 28. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:” (4) Prekršajni […]

IZMJENE ZAKONA O USLOVIMA I PLAĆANJU GOTOVIM NOVCEM

IZMJENE ZAKONA O USLOVIMA I PLAĆANJU GOTOVIM NOVCEM

Na osnovu člana 15. stav (2) Zakona o unutrašnjem platnom prometu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM Član 1. U Uredbi o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem (“Službene novine […]